Ngày 25/2/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2008/TT-BKH hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ Giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

Ngày 25/2/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2008/TT-BKH hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ Giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

Thông tư giải thích rõ các điều kiện để được cấp Thẻ Giám định viên Sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí thuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ Giám định viên Sở hữu công nghiệp được gửi tới Cục Sở hữu trí thuê và được xem xét giải quyết trong vòng 1 tháng. Thẻ Giám định viên được làm theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này. Cục Sở hữu trí tuệ cũng là cơ quan có thẩm quyền thu hồi Thẻ Giám định viên. Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ là các cơ quan tiếp nhận và xem xét hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp. Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có quyền ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận này trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Mục IV của Thông tư này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 8/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article