Ngày 14/2/2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 08/2008/QĐ-BYT ban hành Quy định về điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động.

Ngày 14/2/2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 08/2008/QĐ-BYT ban hành Quy định về điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động.

Quy định nêu rõ các điều kiện về đội ngũ cán bộ y tế, trưởng kíp ghép mô, điều kiện về phòng mổ, phòng hồi sức, phòng xét nghiệm, bộ phận điều trị sau ghép, trang thiết bị y tế, thuốc men v.v… của các cơ sở y tế muốn tiến hành hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Hồ sơ đăng ký hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người gồm có Văn bản đề nghị Bộ Y tế, Đề án hoạt động. Nếu cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an thì phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của các cơ quan này.

Bộ Y tế ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ). Hội đồng tiến hành thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc và báo cáo Bộ Y tế. Bộ Y tế xem xét, ra quyết định công nhận cơ sở y tế đủ điều kiện tiến hành lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hoặc có văn bản trả lời cho cơ sở y tế không đủ điều kiện tiến hành các hoạt động nói trên trong thời hạn 5 ngày. Cơ sở y tế chỉ được tiến hành lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người sau khi có quyết định công nhận đủ điều kiện của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Quyết định được đăng Công báo ngày 6/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article