Ngày 18/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2008/NĐ-CP về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 18/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2008/NÐ-CP về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Theo Nghị định, đối tượng công khai kết quả kiểm toán gồm: báo cáo kiểm toán năm (kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước và tổng hợp kết quả kiểm toán trong năm của Kiểm toán Nhà nước, kết luận và kiến nghị kiểm toán); báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán; biên bản kiểm toán. Việc công khai kết quả kiểm toán được thực hiện bằng các hình thức họp báo, công bố trên Công báo và các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của Kiểm toán Nhà nước, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được kiểm toán  phải  thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước ghi trong biên bản kiếm toán, báo cáo kiểm toán theo quy định tại khoản 6 Điều 65 Luật Kiểm toán Nhà nước. Khi công khai tài chính phải kèm theo báo cáo kiểm toán, biên bản kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại Điều 32 khoản 3 Luật Kế toán và các quy định pháp luật khác về công khai tài chính. Các sai sót về số liệu hoặc lỗi kỹ thuật phải được kịp thời đính chính, chỉnh sửa trong vòng 15 ngày, kể từ ngày được phát hiện.

Nghị định được đăng Công báo ngày 29/8/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 03/2007/QĐ-KTNN ngày 26/7/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước hết hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article