Người tham gia trực tiếp sản xuất thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đã tham dự tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp, phải mặc trang phục riêng khi chế biến hoặc bán thực phẩm, có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế v.v...

Ngày  28/11/2005, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm. 

Quyết định quy định về điều kiện đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (địa điểm, môi trường, đường nội bộ trong cơ sở, yêu cầu về thiết kế bố trí nhà xưởng, kết cấu nhà xưởng, hệ thống cung cấp nước, hơi nước, v.v...); điều kiện đối với  trang thiết bị, dụng cụ (phương tiện rửa và khử trùng tay, nước sát trùng, v.v...); điều kiện đối với con người. Người tham gia trực tiếp sản xuất thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đã tham dự tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp, phải mặc trang phục riêng khi chế biến hoặc bán thực phẩm, có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế v.v...

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article