Ngày 8/8/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BKHCN hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ.

Ngày 8/8/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BKHCN hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ.

Hóa chất nguy hiểm cần vận chuyển phải được đóng gói phù hợp quy định tại Thông tư số 02/2004/TT-BCN ngày 31/12/2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), bao bì được ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành về nhãn hàng hóa là hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hàng hóa cần có người áp tải thì người áp tải phải có chứng chỉ huấn luyện về vận chuyển hàng nguy hiểm (Bộ Công thương cấp). Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm phải được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải kiểm định, cấp phép lưu hành và còn trong thời gian sử dụng , đáp ứng các điều kiện kỹ thuật của việc vận chuyển hóa chất nguy hiểm quy định tại điểm c khoản 2 Mục III Thông tư số 02/2004/TT-BCN nói trên. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền xem xét hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp và cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cho doanh nghiệp cần vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ kèm theo báo hiệu nguy hiểm.

Doanh nghiệp gửi hàng, doanh nghiệp vận tải, tổ chức, cá nhân liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm các quy định của Thông tư này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article