Ngày 11/8/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH về Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn, áp dụng để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

Ngày 11/8/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH về Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn, áp dụng để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Nhà thầu tư vấn trong Mẫu này bao gồm các công ty tư vấn, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khác có chức năng tư vấn theo quy định của pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn hết hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article