Ngày 11/8/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT bổ sung một số mặt hàng vào Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28/2/2007.

Ngày 11/8/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 27/2008/QÐ-BCT bổ sung một số mặt hàng vào Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28/2/2007. Tên và mã số HS của hàng hóa được ban hành kèm theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article