Sản xuất, kinh doanh giống thủy sản là các hoạt động nhân giống, ương nuôi, thuần dưỡng, vận chuyển, dịch vụ giống thủy sản thương phẩm.

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuât, kinh doanh giống thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ Quy chế sản xuất, kinh doanh giống thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008.

Sản xuất, kinh doanh giống thủy sản là các hoạt động nhân giống, ương nuôi, thuần dưỡng, vận chuyển, dịch vụ giống thủy sản thương phẩm. Tổ chức, cá nhân khi sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2005/NÐ-CP ngày 2/4/2004 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (có Giấy chứng nhận ĐKKD về giống thủy sản, địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phải theo quy hoạch của địa phương, có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống, v.v…). Việc xuất, nhập khẩu giống thủy sản được thực hiện theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS  ngày 8/9/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Các hoạt động quản lý nhà nước về giống thủy sản và dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng, kiểm dịch giống thủy sản được thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành, mức thu nộp được áp dụng theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BTC ngày 4/4/2006 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinhh thú y thủy sản.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article