Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và chức năng Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 26/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và chức năng Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 của Nghị định này và quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 19 tổ chức giúp việc Thống đốc Ngân hàng, 5 tổ chức sự nghiệp (Viện Chiến lược Ngân hàng, Trung tâm thông tin tín dụng, Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng).

Nghị định được đăng Công báo ngày 8/9/2008 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article