Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định pháp luật.

Ngày 22/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định pháp luật. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 của Nghị định này và quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Ở Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có 18 tổ chức giúp việc Tổng Giám độc, trong đó có 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Nghị định được đăng Công báo ngày 8/9/2008 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 6/12/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article