Giấy phép nhập khẩu tự động được cấp dưới hình thức xác nhận đăng ký nhập khẩu của thương nhân cho mỗi lô hàng. Thời hạn cấp phép trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công thương nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động đầy đủ, hợp lệ.

Theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 1/8/2008, những mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định được áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động.

Giấy phép nhập khẩu tự động được cấp dưới hình thức xác nhận đăng ký nhập khẩu của thương nhân cho mỗi lô hàng. Thời hạn cấp phép trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công thương nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động đầy đủ, hợp lệ. Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành, thương nhân phải xuất trình 01 Đơn đăng ký nhập khẩu đã được Bộ Công thương xác nhận và phải báo cáo Bộ Công thương tình hình nhập khẩu trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục hải quan cho lô hàng nhập khẩu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 21 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, hết hiệu lực sau ngày 31/12/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article