Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2008 tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BTC được bổ sung thêm 200.000 tấn.

Theo Quyết định số 23/2008/QĐ-BCT ngày 31/7/2008, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2008 tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT được bổ sung thêm 200.000 tấn.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article