Ngày 31/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản, biểu mức thu lệ phí về công tác chất lượng, an toàn thủy sản; biểu mức thu lệ phí về công tác thú y thủy sản; biểu mức thu phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản.

Ngày 31/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 60/2008/QÐ-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản, biểu mức thu lệ phí về công tác chất lượng, an toàn thủy sản; biểu mức thu lệ phí về công tác thú y thủy sản; biểu mức thu phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản và các sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ nội địa; sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nghiệp vụ quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh thú y thủy sản theo quy định của pháp luật phải nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại các biểu trên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 22/2006/QĐ-BTC ngày 4/4/2006 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article