Công ty Tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật nhưng không được làm dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới 1 năm.

Công ty Tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật nhưng không được làm dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới 1 năm. Tổ chức và hoạt động của loại hình công ty tài chính được quy định tại Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002. Các quy định về hình thức thành lập, điều kiện cấp giấy phép, hội đồng quản trị, hình thức huy động vốn, cho vay v.v… được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 81/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ.

Nghị định được đăng Công báo ngày 9/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article