Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp được tổ chức theo loại hình công lập hoặc tư thục, là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở giáo dục và đào tạo.

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp được tổ chức theo loại hình công lập hoặc tư thục, là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở giáo dục và đào tạo.

Ngày 30/7/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 44/2008/QĐ-BGD&ĐT quy định về điều kiện, hồ sơ thành lập, cơ cấu tổ chức, hoạt động, giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất và tài chính của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, quan hệ với của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp với các cơ quan, tổ chức khác.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 25/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article