Ngày 23/7/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp tại Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH, áp dụng cho gói thầu xây lắp theo quy định tại Chương III Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế.

Ngày 23/7/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp tại Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH, áp dụng cho gói thầu xây lắp theo quy định tại Chương III Nghị định số 58/2008/NÐ-CP ngày 5/5/2008 khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Khi áp dụng Mẫu này, chủ đầu tư cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Quyết định được đăng Công báo ngày 7/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 1591/2007/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article