Ngày 31/7/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2008/NĐ-CP điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ ngày 1/1/2007 trở đi hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Ngày 31/7/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2008/NĐ-CP điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ ngày 1/1/2007 trở đi hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Nghị định được đăng Công báo ngày 31/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 1/1/2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article