Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố danh mục 18 mặt hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường tại Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 8/7/2008.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố danh mục 18 mặt hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường tại Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 8/7/2008. Việc kiểm tra đo lường đối với các mặt hàng đóng gói này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25/2/2008. Đối với hàng đóng gói sẵn không thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này, việc kiểm tra đo lường thực hiện trên cơ sở giá trị định lượng ghi trên nhãn, tài liệu đi kèm của hàng hóa.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 61/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 9/8/2002.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article