Theo Thông tư số 64/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/20004/TT-BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép quảng cáo, mức thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đã được sửa đổi.

Theo Thông tư số 64/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/20004/TT-BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép quảng cáo, mức thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đã được sửa đổi. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương đương từ 100.000 đồng đến 600.000 đồng, tùy thuộc diện tích quảng cáo. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác là 100.000 đồng/1 cái; trên băng rôn là 50.000đồng/1 cái (tổng số thu lệ phí một lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/giấy phép). Trường hợp gia hạn giấy phép quảng cáo, mức thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 70% tổng số tiền lệ phí thực thu được trước khi nộp ngân sách nhà nước để chi phí cho việc thu lệ phí. Số còn lại (30%) nộp ngân sách nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 2/8/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article