Tại Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15/7/2008 về việc trển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ.

Tại Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15/7/2008 về việc trển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; hàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất các biện pháp cải tiến thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, dịch vụ kiểm toán, kế toán, dịch vụ thuế nhằm phát triển rộng rãi dịch vụ này và để tăng cường hỗ trợ người nộp thuế trong việc kê khai, tính thuế, nộp thuế đúng quy định. Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiếm soát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, xử lý nghiêm các cá nhân thực tế có kinh doanh (bao gồm cả các cá nhân hành nghề độc lập) nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị được đăng Công báo ngày 15/7/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article