Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 9/9/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 6/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 26/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các Quỹ tín dụng nhân dân phải điều chỉnh cơ sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch hiện có theo Quy chế này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article