được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 5/9/2008, áp dụng cho việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đợn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện đấu thầu công khai, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH  ngày 5/9/2008, áp dụng cho việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đợn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Ðấu thầukhi thực hiện đấu thầu công khai, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

Quyết định được đăng Công báo ngày  20/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 1102/2007/QĐ-BKH ngày 18/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article