Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH về Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

Ngày 3/9/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH về Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Khi thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung  của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/9/2008 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article