Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam, Danh mục điều chỉnh mã số HS và một số thông tin các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008.

Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam, Danh mục điều chỉnh mã số HS và một số thông tin các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article