Ngày 28/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và cung cấp dịch vụ trên internet tại Việt Nam.

Ngày 28/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và cung cấp dịch vụ trên internet tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cung ấp dịch vụ internet (ISP) là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để cung cấp dịch vụ internet cho công cộng. Các doanh nghiệp này được cung cấp dịch vụ internet cho công cộng sau khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Chủ mạng internet dùng riêng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam thiết lập mạng internet dùng riêng theo quy định, có Giấy phép thiết lập mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Đại lý internet là các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân danh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet để cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông cho người sử dụng thông qua hợp đồng đại lý và hưởng thù lao. Các tổ chức, cá nhân là chủ các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, sân bay v.v… khi cung cấp dịch vụ internet cho người sử dụng không thu cước trong phạm vi các địa điểm nói trên đều phải ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và các tên miền quốc tế, thực hiện đăng ký tên miền trên cơ sở hợp đồng với Trung tâm Internet Việt Nam. Các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và sử dụng internet để cung cấp dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trên internet phải có Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành và các quy định liên quan tại Nghị định này. Việc xuất bản trên mạng internet thực hiện theo quy định tại Điều 25 .

Nghị định được đăng Công báo ngày 12/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2991 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article