Các điều khoản được bổ sung, sửa đổi của Luật Xuất bản bao gồm: đăng ký kế hoạch xuất bản, thông tin ghi trên xuất bản phẩm, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất bản, lĩnh vực in xuất bản phẩm, cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, việc nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh, việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, xử lý vi phạm trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm v.v…

Ngày 12/6/2008, Chủ tịch nước đã có lệnh số 07/2008/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản (Luật số 12/2008/QH12).

Các điều khoản được bổ sung, sửa đổi của bao gồm: đăng ký kế hoạch xuất bản, thông tin ghi trên xuất bản phẩm, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất bản, lĩnh vực in xuất bản phẩm, cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, việc nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh, việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, xử lý vi phạm trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm v.v… Chính phủ quy định những trường hợp đặc biệt không ghi tên tác giả, tên người dịch, tên người phiên âm, tên tổ chức, cá nhân liên kết trên bìa một và vị trí ghi các thông tin trên sách và tài liệu dưới dạng sách.

Luật được đăng Công báo ngày 11/9/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article