Ngày 12/6/2008, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 05/2008/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí.

Ngày 12/6/2008, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 05/2008/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Dầu khí về khái niệm dầu khí, dự án khuyến khích đầu tư dầu khí, thời hạn hợp đồng dầu khí, quyền của nhà thầu phụ, việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hợp đồng dầu khí v.v… Tập đoàn dầu khí Việt Nam (gọi tắt là PVN) là công ty Nhà nước được  tiến hành các hoạt động dầu khí và ký kết hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của pháp luật. Tập đoàn dầu khi Việt Nam được quyền ưu tiên mua lại một phần hoặc toàn bộ hợp đồng dầu khí được chuyển nhượng.

Luật được đăng Công báo ngày 11/9/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article