Luật quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, bao gồm trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do luật định.

Ngày 12/6/2008, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 04/2008/L-CTN công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Luật quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, bao gồm trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do luật định.

Luật gồm 6 chương, 39 điều: Những quy định chung; Trách nhiệm quản lý nhà nước về tài sản Nhà nước; Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân; Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính; Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức  chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; Điều khoản thi hành.

Luật được đăng Công báo ngày 11/9/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article