Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 3/6/2008 và được công bố bởi Lệnh số 09/2008/L-CTN ngày 12/6/2008, quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 3/6/2008 và được công bố bởi Lệnh số 09/2008/L-CTN ngày 12/6/2008, quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa có thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác (thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản, quyền sở hữu trí tuệ v.v… kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam). Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính trừ trường hợp thuế theo từng lần phát sinh thu nhập. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế (bằng doanh thu trừ các khoản được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh cộng thu nhập khác) trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, được tính bằng đồng Việt Nam. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác (từ 32 đến 50%) và trường hợp được hưởng ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này, trường hợp doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển số lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế.

Luật gồm 4 chương, 20 điều, được đăng Công báo ngày 11/9/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009; thay thế Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article