Quy định về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm và các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007.

Quy định về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm và các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007.

Quyết định quy định cụ thể các giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm, giới hạn tối đa độc tố vi nấm trong thực phẩm, vệ sinh an toàn đối với bao bì và dụng cụ chứa thực phẩm, giới hạn tối đa kim loại trong thực phẩm, giới hạn vi sinh vật trong thực phẩm, danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm, giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ trong thực phẩm và Phụ lục Hướng dẫn tra cứu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/9/2008 (các số từ 485-490) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article