Ngày 14/8/2008, Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT-BTC-BNN hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp, áp dụng cho các hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối.

Ngày 14/8/2008, Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT-BTC-BNN hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp, áp dụng cho các hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối.

Thông tư hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý tài sản và vốn bằng tiền của hợp tác xã, quản lý doanh thu, chi phí, quản lý các khoản công nợ, phân phối kết quả sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, báo cáo tài chính và kiểm tra tài chính. Thông tư ban hành các Phụ lục về phương pháp xác định tiền lương cán bộ quản lý của hợp tác xã, Phương pháp phân phối lãi trong hợp tác xã.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư liên tịch số 48/2002/TTLT-BTC-BNN ngày 28/5/2002 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article