Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước được thành lập để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hóa, bán doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 18/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước được thành lập để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hóa, bán doanh nghiệp nhà nước. Quỹ được sử dụng hỗ trợ các nông lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi; giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư theo quy định Bộ luật Lao động Nghị định số 109/2007/NĐ-CP Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có tình hình tài chính khó khăn khi thực hiện giao, giải thể thanh toán chi phí chuyển đổi và nợ bảo hiểm xã hội của người lao động; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động dôi dư có nguyện vọng học nghề theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP nói trên; bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 174/2002/QĐ-TTg ngày 2/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article