Ngày 24/7/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT về Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Ngày 24/7/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT về Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thay thế Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 4/10/2004 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article