Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 22/9/2008, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo Dự thảo (lần 3) Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2001/NĐ-CP nói trên.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 22/9/2008, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo Dự thảo (lần 3) Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2001/NĐ-CP nói trên.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tập trung vào các nội dung sửa đổi, bổ sung của Dự thảo, bao gồm: định nghĩa về doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), phương thức và chính sách trợ giúp của Nhà nước đối với DNNVV, quản lý nhà nước đối với công tác xúc tiến hỗ trợ DNNVV, một số nội dung liên quan đến hỗ trợ DNNVV trong đó có hai nội dung cần làm rõ là vấn đề tiếp cận các nguồn tài chính cho DNNVV và vấn đề tăng cường năng lực về khoa học công nghệ và năng lực tiếp cận kỹ thuật của DNNVV, vai trò của các hiệp hội và địa phương trong thực hiện sự trợ giúp của Nhà nước đối với DNNVV (cầu nối giữa Nhà nước với DNNVV, …). Các điều khoản cụ thể được sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo là Điều 3 (định nghĩa DNNVV), Điều 4 (đối tượng áp dụng), Điều 5 (Chương trình trợ giúp), Điều 7 (trợ giúp tài chính, thành lập Quỹ Phát triển DNNVV), Điều 9 (về thị trường và nâng cao năng lực kỹ thuật), Điều 11 (bỏ khoản 4), Điều 13, Điều 14, Điều 15 (về Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV)), Điều 17 (xúc tiến DNNVV tại các địa phương), Điều  16 và Điều 18. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Dự thảo lần 4 sẽ được Ban soạn thảo sớm hoàn thành để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article