Ngày 15/8/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu, áp dụng cho việc lập báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định kết quả đấu thầu  đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

Ngày 15/8/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH về Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu, áp dụng cho việc lập báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định kết quả đấu thầu  đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Ðấu thầu khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với hình thức lựa chọn nhà thầu khác, cơ quan, tổ chức thẩm định có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 419/2008/QĐ-BKH ngày 7/4/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article