Công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam, được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, hai thành viên trở lên), công ty cổ phần.

Ngày 25/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2008/NÐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.

Công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam, được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, hai thành viên trở lên), công ty cổ phần. Nghị định bổ sung quy định về công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, ngoài nước, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc, việc phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác có kỳ hạn từ 1 năm trở lên. Công ty cho thuê tài chính có mức vốn điều lệ tương đương mức vốn pháp định đối với công ty tài chính thì được phép thực hiện nghiệp vụ cho vay ngắn hạn và bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê, nghiệp vụ bao thanh toán đối với bên thuê theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nghị định được đăng Công báo ngày 8/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article