Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông là phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu kết quả thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng giao thông.

Ngày 21/8/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT Quy định về việc công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông.

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông là phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu kết quả thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng giao thông. Quyết định quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông, đánh giá năng lực phòng thí nghiệm, tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm, quản lý hoạt động thí nghiệm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 6/9/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 2496/QĐ-KHKT ngày 24/9/1997 về việc ban hành Quy định về việc công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article