Tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả và chè an toàn phải chấp hành các quy định về quy trình này tại Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008.

Tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả và chè an toàn phải chấp hành các quy định về quy trình này tại Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008.

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Quy trình VietGAP) là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Nhà sản xuất đáp ứng Quy trình VietGAP gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP về Tổ chức chứng nhận. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc sau khi Tổ chức chứng nhận kết thúc kiểm tra việc thực hiện Quy trình VietGAP, Tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho nhà sản xuất đủ điều kiện. Một trong những nội dung của Giấy chứng nhận này là tên sản phẩm (tên loài), địa điểm sản xuất (kèm theo bản đồ giải thửa), diện tích sản xuất, số vụ sản xuất, sản lượng dự kiến trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận VietGap có hiệu lực khoog quá 1 năm. Nhà sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP được Tổ chức chứng nhận ủy quyền bằng văn bản về việc sử dụng logo VietGAP hoặc logo của Tổ chức Chứng nhận theo quy định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article