Ngày 24/7/2008, Liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ.

Ngày 24/7/2008, Liên Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/8/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article