Ngày 22/10/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 12/2008/TT-BCT hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về quyền hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý và sao chép lậu trong thị trường nội địa.

Ngày 22/10/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 12/2008/TT-BCT hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về quyền hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý và sao chép lậu trong thị trường nội địa của lực lượng quản lý thị trường quy định tại Điều 27 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, Điều 20-Điều 23 Nghị định số 106/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Thông tư hướng dẫn chi tiết về yêu cầu đối với hồ sơ ban đầu; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và ra quyết định kiểm tra; các trường hợp tạm dừng việc xử lý hồ sơ, thủ tục xử lý các trường hợp vi phạm xâm phạm quyền và giải mạo sở hữu trí tuệ đã được xử lý; xử lý đối với cơ sở sản xuất vi phạm v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article