Ngày 3/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2008/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác.

Ngày 3/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2008/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác.

Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm (ngoại trừ các công ty môi giới bảo hiểm); các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Chứng khoán; các công ty xổ số kiến thiết hoạt động kinh doanh theo quy định của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

Nghị định hướng dẫn việc nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo đảm tài sản, hội nghị chủ nợ, thủ tục thanh lý tài sản. Các đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác thực hiện theo quy định tại các Điều 13-Điều 18 Luật Phá sản. Nếu người nộp đơn là chủ doanh nghiệp, Tòa án sẽ thông báo cho Bộ Tài chính hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn. Nếu người nộp đơn không phải là chủ doanh nghiệp hoặc không phải là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, Tòa án sẽ thông báo cho Bộ Tài chính hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chủ sở hữu doanh nghiệp. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác vẫn được tiến hành bình thường sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản nhưng phải chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán và Tổ quản lý, thanh lý tài sản, trừ trường hợp xét thấy người quản lý của doanh nghiệp không có khả năng điều hành hoặc nếu tiếp tục điều hành sẽ không có lợi cho việc bảo toàn tài sản của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, theo đề nghị của Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán sẽ ra quyết định cử người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc xác định nghĩa vụ về tài sản, xử lý các khoản nợ chưa đến hạn, các khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố, hoàn trả tài sản cho Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 33-Điều 36 Luật Phá sản. Việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp được thực hiện theo phương thức và thứ tự ưu tiên sau: bán đấu giá toàn bộ doanh nghiệp cho đối tượng hoạt động kinh doanh trong cùng ngành nghề lĩnh vực để tiếp tục kinh doanh, bán đấu giá toàn bộ doanh nghiệp cho các đối tượng khác trong trường hợp không có đối tượng hoạt động kinh doanh trong cùng ngành nghề lĩnh vực tham gia đấu giá mua doanh nghiệp, bán theo phương thức trực tiếp toàn bộ doanh nghiệp cho đối tượng hoạt động kinh doanh trong cùng ngành nghề lĩnh vực để tiếp tục kinh doanh trong trường hợp chỉ có một đối tượng đăng ký mua, bán đấu giá từng tài sản riêng lẻ trong trường hợp không thực hiện được phương thức bán toàn bộ doanh nghiệp, bán từng tài sản riêng lẻ theo phương thức bán đấu giá từng tài sản hoặc giá trị tài sản dưới mức phải bán theo phương thức đấu giá.

Nghị định được đăng Công báo ngày 14/11/2008, có hiêu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article