Mức giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá quy định tại Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2009 không áp dụng đối với sản phẩm thuốc lá điếu không có đầu lọc đến hết năm 2009 và sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước thực tế xuất khẩu.

Theo Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính bổ sung quy định về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu, mức giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá quy định tại Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2009 không áp dụng đối với sản phẩm thuốc lá điếu không có đầu lọc đến hết năm 2009 và sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước thực tế xuất khẩu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article