Ngày 28/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Điều 61 Luật Điện lực về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đầu tư phát triển điện tại khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế; hỗ trợ đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ của các hộ tiêu thụ điện đến nơi sử dụng điện cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

Ngày 28/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Điều 61 Luật Điện lực về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đầu tư phát triển điện tại khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế; hỗ trợ đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ của các hộ tiêu thụ điện đến nơi sử dụng điện cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư các dự án điện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, hộ gia đình theo khoản 2.2 Mục I của Thông tư được  hưởng ưu đãi về vốn đầu tư, ưu đãi về thuế. Đối với khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006. Đối với khoản vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội: mức cho vay, thời gian cho vay do Ngân hàng chính sách xã hội quyết định; lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội thống nhất một mức trong phạm vi cả nước, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Người vay phải trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi (nếu có). Thời hạn chuyển nợ quá hạn do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định.

Thông tư được đăng Công báo ngày 11/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article