Ngày 22/10/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam tại Quyết định số 105/2008/QĐ-BNN.

Ngày 22/10/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam tại Quyết định số 105/2008/QĐ-BNN.

Các tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng 26 loại phân bón tại Danh mục này khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003 và khoản 4 Điềug 1 Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007. Quyết định cũng ban hành danh mục các loại phân bón bị loại khỏi Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 5/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article