Theo hướng dẫn của Bộ, mức lương tối thiểu vùng được phân theo 4 mức: 650.000 đồng/tháng, 690.000 đồng/tháng, 740.000 đồng/tháng và 800.000 đồng/tháng.

Ngày 20/10/2008, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động; thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (không bao gồm Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng). Đối với công ty có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

Mức lương tối thiểu vùng ở các công ty theo hướng dẫn của Thông tư được phân theo 4 mức: 650.000 đồng/tháng, 690.000 đồng/tháng, 740.000 đồng/tháng và 800.000 đồng/tháng. Căn cứ mức lương tối thiểu, công ty rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế trả lương, bảo đảm tiền lương trả cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/11/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2009. Bãi bỏ Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article