Mức lương tối thiểu vùng thấp nhất dùng để trả công cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam là 920.000đ/tháng. Mức lương tối thiểu vùng cao nhất là 1.200.000 đồng/tháng.

Tiếp theo quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam, cùng ngày 10/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2008/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

Mức lương tối thiểu vùng thấp nhất dùng để trả công cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam là 920.000đ/tháng. Mức lương tối thiểu vùng cao nhất là 1.200.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu vùng này được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy đinh. Căn cứ mức lương tối thiểu này, doanh nghiệp điều chỉnh lại tiền lương cho người lao động trong hợp đồng lao động và được khuyến khích thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương  tối thiểu nói trên. Các mức lương được áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn quy định tại các Phụ lục kèm theo Nghị định.

Nghị định được đăng Công báo ngày 25/10/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2009. Bãi bỏ Nghị định số 168/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 về cùng vấn đề trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article