Mức lương tối thiểu vùng thấp nhất dùng để trả công cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường ở công ty , doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động là 650.000đ/tháng. Mức lương tối thiểu vùng cao nhất là 800.000 đồng/tháng.

Ngày 10/10/2008, Chính phủ đã ban hành quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Mức lương tối thiểu vùng thấp nhất dùng để trả công cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường ở công ty (kể cả công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn); doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) thành lập theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động là 650.000đ/tháng. Mức lương tối thiểu vùng cao nhất là 800.000 đồng/tháng. Các mức lương được áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn quy định tại các Phụ lục kèm theo Nghị định. Căn cứ mức lương tối thiểu này, doanh nghiệp điều chỉnh lại tiền lương cho người lao động trong hợp đồng lao động và được khuyến khích thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương  tối thiểu nói trên. 

Nghị định được đăng Công báo ngày  25/10/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2009. Bãi bỏ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 về cùng vấn đề trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article