Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội và Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Ngày 10/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1463/QĐ-TTg thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội.

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội và Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội. Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 81  Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Điều 35 Nghị định số 99/2003/NĐ-CP  ngày 28/8/2003 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành; thay thế Quyết định số 758/TTg ngày 20/11/1995 và Quyết định số 49/2003/QĐ-TTg ngày 14/4/2003.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article