Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật là văn bản do Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn nghề nghiệp để hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói hoặc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và là một trong các điều kiện để đăng ký kinh doanh.

Ngày 6/10/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật là văn bản do Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn nghề nghiệp để hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói hoặc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và là một trong các điều kiện để đăng ký kinh doanh. Người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật tại nhà máy, xưởng; Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty hợp danh; người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh của doanh nghiệp, một trong những người quản lý cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại cửa hàng đại lý của doanh nghiệp, hợp tác xã làm dịch vụ bảo vệ thực vật là những người phải có Chứng chỉ hành nghề này. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề có nghĩa vụ hành nghề theo đúng nội dung của chứng chỉ được cấp, tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức. Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật có giá trị trên phạm vi toàn quốc và có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp. Giấy chứng nhận này là điều kiện để Chi cục Bảo vệ thực vật gia hạn Chứng chỉ hành nghề.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/10/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009, bãi bỏ Quyết định số 91/2002/QĐ-BNN ngày 11/11/2002.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article