Ngày 23/9/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BTP hướng dẫn về trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Ngày 23/9/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BTP hướng dẫn về trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Thông tư hướng dẫn về thụ lý việc trợ giúp pháp lý, thực hiện trợ giúp pháp lý, hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý, thẩm định, đánh giá chất lượng, cơ sở bảo đảm cho hoạt động trợ giúp pháp lý, cơ quan quản lý công tác trợ giúp pháp lý, chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/10/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 07/1998/TT-BTP ngày 5/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về công tác quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article